Adatvédelem

Jelen dokumentum tartalmazza az AllinTechnik Brother Szerviz Kft üzleti partnereivel megvalósuló kapcsolattartási célú adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Az adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

Elérhetőségeink:

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61

E-mail cím: allintechnik@allintechnik.hu

Telefonszám: 06-1-203-1023 , 06-1-204-1023


 

1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, és az adatkezelés időtartama

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja :

Az AllinTechnik Brother Szerviz Kft. ügyfeleivel és leendő ügyfeleivel üzleti kapcsolat kiépítése és a meglévő üzleti kapcsolat fenntartása érdekében postán, telefonon vagy digitális formában tartja a kapcsolatot.

Ezen célok érdekében az AllinTechnik Brother Szerviz Kft személyes adatként kezeli az ügyfelei, kapcsolattartói nevét, telefonszámát, email címét és beosztását.

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az AllinTechnik Brother Szerviz Kft azon jogos érdeke, hogy ügyfeleit az őket érintő információkról tájékoztassa, valamint új ügyfelek esetében az üzleti kapcsolat kiépítése.

Adatkezelés időtartama :

Az adatkezelés a kapcsolattartói státusz megszűnéséig tart.

2. Adattovábbítás

Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik személy részére.

3. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,

helyesbítéshez való jog

adatkezelés korlátozása,

törléshez való jog,

hordozhatósághoz való jog,

tiltakozáshoz való jog,

hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükség szerint kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről),

A hozzájárulás visszavonásának joga :

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni,(ezt a szándékát jelezheti felénk a titoktartás@allintechnik.hu email címen) ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés:

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-:

Helyesbítéshez való jog:.

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ,(ezt a szándékát jelezheti felénk a titoktartás@allintechnik.hu email címen)

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat

Tiltakozáshoz való jog :

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább,

Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

4. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

5. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól; • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását; • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja, • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.